ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
Child KPI064.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 7)
064.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 6)
สร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2563
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่064
Sort Order0
คำนิยาม

หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน หมายถึง หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีวิกฤติทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์การคิดวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 (Risk Scoring) โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน 5 รายการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน 5 รายการ ประกอบด้วย

 1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio :CR) = สินทรัพย์หมุนเวียน หารด้วย หนี้สินหมุนเวียน
 2. อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio : QR) =(สินทรัพย์หมุนเวียน หักด้วย สินค้าคงหลือ หักด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น) หารด้วย หนี้สินหมุนเวียน
 3. อัตราส่วนเงินสด (Cash Ratio : Cash Ratio) (เงินสด บวกกับ รายการเทียบเท่าเงินสด บวกกับ เงินฝากประจำ) หารด้วย หนี้สินหมุนเวียนฃ
 4. ทุนสำรองสุทธิ (Net Working Capital : NWC) = สินทรัพย์หมุนเวียน หักด้วย หนี้สินหมุนเวียน
 5.  (Net Income : NI) = รวมรายได้ หักด้วย รวมค่าใช้จ่าย

อัตราส่วนทางการเงินทั้ง 5 รายการข้างต้นถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของหน่วยบริการโยกำหนดเกณฑ์สำหรับการประเมินโดยมีค่ากลางของแต่ละหน่วยบริการมาเปรียบเทียบกับค่ากลางของอุตสาหกรรม ดังนี้

 1. กลุ่มแสดงความคล่องตามสภาพสินทรัพย์
  1. CR < 1.5
  2. QR < 1.0
  3. Cash < 0.8

      2.กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน

         2.1 แสดงฐานะทางการเงิน ทุนหมุนเวียน (NWC) <0

         2.2 แสดงฐานะจากผลประกอบการ (กำไรสุทธิ) (กำไรสุทธิรวมค่าเสื่อมราคาและ  ค่าตัดหน่าย Net Income NI) NI < 0

      3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหาการเงินรุนแรง

         3.1 NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด < 3 เดือน*

         3.1 NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด < 6 เดือน

*โดยให้น้ำหนักของ NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด < 3 เดือน มากกว่าตัวแปรอื่น นหมด ปัญหาการเงินรุนแรง

2 เท่า ทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้นำเงื่อนไขดังตาราง 4 มาใช้ในการจัดกลุ่มโรงพยาบาลที่ประสบวิกฤตทางการเงินเป็น 7 ระดับ ดังนี้

          ระดับ 0-1        ปกติ

          ระดับ 2          คาดว่าจะดีขึ้นภายหลัง 3 เดือน

          ระดับ 3          คาดว่าจะดีขึ้นภายใน 3 เดือน

          ระดับ 4          คาดว่าจะประสบปัญหาภายหลัง 6 เดือน

          ระดับ 5          คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน 6 เดือน

          ระดับ 6          คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน 3 เดือน

          ระดับ 7          มีภาวะวิกฤตทางการเงินขั้นรุนแรง

       การประเมินหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินจะประเมินทุกสิ้นไตรมาส โดยกำหนดให้หน่วยบริการที่ได้ระดับ 7 ซึ่งมีภาวะวิกฤตทางการเงินขั้นรุนแรง และระดับ 6 ที่คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน 3 เดือน

       ทั้งนี้ ระบบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่ดีมีคุณภาพมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผลการประเมินสถานะทางการเงินที่มีความถูต้อง แม่นยำ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตทางการเงินที่เกิดขึ้นได้

การขับเคลื่อนการเงินการเงินคลังปี 2563

1.มาตรการในการขับเคลื่อนด้านการเงินการคลัง

   มาตรการที่ 1 : การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Sufficient Allocation)

   มาตรการที่ 2 : พัฒนาระบบบบัญชี (Accounting Management)

   มาตรการที่ 3 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง ด้านเศรษฐกิจสุขภาพ และด้านหลักประกันสุขภาพ

   มาตรการที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงินการคลัง (Efficient Management)

  มาตรการที่ 5 : ติดตาม กำกับ เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน วางระบบเฝ้าระวัง

มาตรการขับเคลื่อน

แนวทางการดำเนินงาน

เป้าหมาย

มาตรการที่ 1 : การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Sufficient Allocation)

 1. การประเมินความพอเพียงที่จะสามารถจัดบริการได้ของทุกกองทุน* (*ทุกกองทุน หมายถึง 5 กองทุนหลักประกอบด้วย                  1.หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าUC 2. กองทุนประกันสังคม 3.กองทุนข้าราชการ 4. กองทุนแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าว 5.กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
 2. การจัดทำแผนทางการเงินที่มีคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 การบริหารรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการ

1.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่มีข้อมูลรายได้ ต้นทุนและผลการดำเนินงานของทุกกองทุน

กลุ่มเป้าหมาย : ร้อยละ 20

รพ.ทุกเขตทุกประเภท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ร้อยละของหน่วยบริการมีแผนทางการเงิน (Planfin) ที่มีความครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์* 

*การตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ตามเกณฑ์ที่ส่วนกลางกำหนด

ค่าเป้าหมาย: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

ผลการดำเนินงานปี 2562 :

รอบที่ 1 ร้อยละ 100

รอบที่ 2 ร้อยละ 100

1.3 ร้อยละของหน่วยบริการเมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนทางการเงิน (Planfin Analysis) ไม่เป็นแผนแบบที่มีความเสี่ยง* (แผนแบบที่ 4, 6, 7)

ค่าเป้าหมาย: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

ผลการดำเนินงานปี 2562

รอบที่ 1 ร้อยละ 8.48

รอบที่ 2 ร้อยละ 8.26

มาตรการที่ 2 : พัฒนาระบบบบัญชี (Accounting Management)

 

2.1 เกณฑ์การประเมินตามนโยบายบัญชี หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

2.2 พัฒนาการหน่วยเบิกจ่ายมีบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

2.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบวิเคราะห์งบการเงิน (เพื่อการบริหาร)* เกณฑ์การตรวจสอบกำหนดโดยส่วนกลาง

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80

2.2 ร้อยละของหน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายมีบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

มาตรการ 3: พัฒนาศักยภาพบริหารด้านการเงินการคลังแก่เครือข่ายและบุคลากร (Network & Capacity Building)

3.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3.2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารการเงินการคลังระดับเขต จังหวัด และหน่วยบริการ

3.1 ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80

 

 

3.2 ร้อยละของผู้บริหารการเงินการคลังระดับเขต จังหวัด หน่วยบริการ

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80

 

3.3 พัฒนาศักยภาพหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการเงินการคลัง เศรษฐกิจสุขภาพ และระบบประกันสุขภาพ

3.4 พัฒนาศักยภาพด้านการเงินการคลัง เศรษฐกิจสุขภาพ และระบบประกันสุขภาพแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลใหม่ (อายุงาน 1-5 ปี)

3.3 ร้อยละของหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการเงินการคลัง เศรษฐกิจสุขภาพ และระบบหลักประกันสุขภาพ

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80

3.4 ร้อยละของผู้อำนวยการโรงพยาบาลใหม่

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 50

มาตรการที่ 4: สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management)

4.1กระจายอำนาจให้เขตสุขภาพบริหารจัดการ

 

 

 

4.2 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการร่วม (Merging)

4.1 กระจายอำนาจให้เขตบริหารจัดการและปรับเกลี่ย

ค่าเป้าหมาย : วิกฤตการเงินของหน่วยบริการ ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4 และระดับ 6 ไม่เกินร้อยละ 8

4.2พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการร่วม

1)บริหารจัดการร่วม (Administrative merging)

2)ให้บริการร่วม (Service merging)

3)ใช้ระบบสนับสนุนร่วม (Support merging)

ค่าเป้าหมาย : ประเมินผล ความสำเร็จ

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

มาตรการ 5: ติดตาม กำกับ เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน (Monitoring Management)

5.1 การควบคุมกำกับ โดยเปรียบเทียบแผนทางการเงินกับผลการดำเนินงาน

 

5.2 การควบคุมกำกับ โดยเกณฑ์ประสิทธิภาพทางการเงิน (7 plus efficiency)

 

 

 

5.3 การควบคุมกำกับ ด้วยเกณฑ์ประเมินต้นทุนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน (Unit cost)

 

 

 

5.4 การเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

5.1ร้อยละของหน่วยบริการ มีผลต่างของแผนและผล ไม่เกินร้อยละ 5

ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

5.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ≥ 5 ตัว (ระดับ Grade B, A-, A) จากเกณฑ์ประสิทธิภาพทางการเงิน (7 Plus Efficiency)

ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

5.3 ร้อยละของหน่วยบริการมีต้นทุนผู้ป่วยนอก และต้นทุนผู้ป่วยใน ไม่เกินค่ากลางของหน่วยบริการในกลุ่มระดับเดียวกัน 

ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

5.4 มีระบบระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse Software) และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่   (Big Data) ด้านการเงินการคลัง

ค่าเป้าหมาย : 1 ระบบ

 

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า A
นิยามของค่า A
หน่วยของค่า B
นิยามของค่า B
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด
Operator<=
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมายหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ค่าเป้าหมาย-
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดระดับกระทรวงใช่
ตัวชี้วัดระดับเขตใช่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดใช่
ตัวชี้วัดสำคัญใช่
ตัวชี้วัด Area Baseใช่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผล
ข้อมูล Baseline
 
 
เกณฑ์การประเมินผล
วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base-
Areabase Kpi Regioncode-
หมายเหตุ
Last Update2019-11-22 12:31:04
Download
ผลการดำเนินงาน >>