จำนวนองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดจำนวนองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
Child KPI058.1 จำนวนองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน (กรม/สป.ส่วนกลาง)
058.2 จำนวนองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน (รพศ./รพท./สสจ)
058.3 จำนวนองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน (รพช./สสอ.)
สร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2563
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่058
Sort Order0
คำนิยาม

องค์กรแห่งความสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (หน่วยงานส่วนกลาง เขตสุขภาพ สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. รพ.สต. มีการดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขตามมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข

  • มี 3 ระดับ ประกอบด้วย ขั้น 1 ขั้น 2 และขั้น 3
  • มีทั้งหมด 5 หมวด ได้แก่

หมวดที่ 1การนำองค์กรแห่งความสุข

หมวดที่ 2 กระบวนการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข

หมวดที่ 3  การจัดการความรู้ในองค์กร

หมวดที่ 4  การมุ่งเน้นบุคลากร

หมวดที่ 5  ผลลัพธ์ของการเป็นองค์กรแห่งความสุข

 
หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า A
นิยามของค่า A
หน่วยของค่า B
นิยามของค่า B
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย1. กรมวิชาการ 2. จังหวัด - สสจ. - รพศ. - รพท. - รพช. - สสอ. (รวม รพ.สต.)
ค่าเป้าหมาย-
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดระดับกระทรวงใช่
ตัวชี้วัดระดับเขตใช่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดใช่
ตัวชี้วัดสำคัญใช่
ตัวชี้วัด Area Baseใช่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผล
ข้อมูล Baseline
เกณฑ์การประเมินผล
วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base-
Areabase Kpi Regioncode-
หมายเหตุ
Last Update2019-11-22 15:09:27
Download
ผลการดำเนินงาน >>