อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
Child KPI033.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
033.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี
สร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2563
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่033
Sort Order0
คำนิยาม

การฆ่าตัวตายสำเร็จ คือ การกระทำของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจและเจตนาที่จะตายจริง เพื่อให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งอาจจะกระทำอย่างตรงไปตรงมาหรือกระทำโดยอ้อมด้วยวิธีการต่างๆ จนกระทั่งกระทำได้สำเร็จ

หน่วยตัวชี้วัดอัตราต่อแสนประชากร
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนประชากรกลางปี
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100000
Operator<=
เกณฑ์เป้าหมาย≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน
ประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จทั่วประเทศ
ค่าเป้าหมาย6.30
Max Value6.30
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

เป็นข้อมูลพื้นฐานรายงานครั้งเดียว

แหล่งข้อมูล

เป้าหมาย 1 : รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย  โดย งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  กระทรวงสาธารณสุข

เป้าหมายย่อย 1.1 : ข้อมูลสถิติจำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตาย ที่มารับบริการในหน่วยบริการสาธารณสุข โดยแยกตามรายจังหวัด รายเขต สุขภาพ ของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (HDC) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์สารสนเทศ (Data Center) กรมสุขภาพจิต

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงใช่
ตัวชี้วัดระดับเขตใช่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดใช่
ตัวชี้วัดสำคัญใช่
ตัวชี้วัด Area Baseใช่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2559

2560

2561

การฆ่าตัวตายสำเร็จ

อัตราต่อประชากร

แสนคน

6.35

6.03

อยู่ระหว่างประมวลผล

ผู้พยายามฆ่า

ตัวตายไม่กลับมา

ทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา1 ปี

ร้อยละ

-

-

94.5

เกณฑ์การประเมินผล

 

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

1. รายงานอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน

1.1 ร้อยละ 80 ของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมา

ทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี

 

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

1. รายงานอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ≤ 6.0 ต่อประชากรแสนคน

1.1 ร้อยละ 85 ของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมา

ทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี

 

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

1. รายงานอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ≤ 6.0 ต่อประชากรแสนคน

1.1 ร้อยละ 90 ของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมา

ทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี

 
วิธีการประเมินผล

นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในรูปแบบของอัตราต่อประชากรแสนคน และอธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ของทั้งในกรณีฆ่าตัวตายสำเร็จและฆ่าตัวตายซ้ำ 

เอกสารสนับสนุน

1. ชุดข้อมูลรายงานการตายที่รวบรวมจากใบมรณะบัตร กระทรวงมหาดไทย
โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  กระทรวงสาธารณสุข

2. ชุดข้อมูล 43 แฟ้ม จากหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ รวบรวมโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  กระทรวงสาธารณสุขศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (HDC) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และศูนย์สารสนเทศ (Data Center) กรมสุขภาพจิ

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

1. นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวช        

                                                             ขอนแก่นราชนครินทร์

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-209999 ต่อ 63111   โทรศัพท์มือถือ : 081-8052420

    โทรสาร : 043-224722                          E-mail : n_jumpathong@hotmail.com

2. นายแพทย์ศักรินทร์  แก้วเฮ้า                      นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-209999 ต่อ 63136   โทรศัพท์มือถือ : 090–5854643

    โทรสาร : 043-224722                          E-mail: jvkk_sakarin@hotmail.com

3. นางอรพิน  ยอดกลาง                              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

     โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-209999 ต่อ 63308   โทรศัพท์มือถือ : 094-9058877

    โทรสาร : 043-224722                           E-mail : orapin63308@gmail.com

4.นางสาวพนิดา  ชาปัญญา                            จพง.เวชสถิติชำนาญงาน

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-209999 ต่อ 63308   โทรศัพท์มือถือ : 089-6199137

    โทรสาร : 043-224722                           E-mail : suicidethailand@gmail.com

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางอรพิน  ยอดกลาง                             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-209999 ต่อ 63308   โทรศัพท์มือถือ : 094–9058877

   โทรสาร : 043-224722                            E-mail : orapin63308@gmail.com

   โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base-
Areabase Kpi Regioncode-
หมายเหตุ
Last Update2019-11-21 13:24:50
Download
ผลการดำเนินงาน >>