ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
Child KPI018.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับพื้นฐานขึ้นไป
018.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีขึ้นไป
018.3 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป
018.4 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus
สร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2563
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่018
Sort Order0
คำนิยาม

โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  GREEN & CLEAN Hospital หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ) ดำเนินงานตามเกณฑ์ ดังนี้                                               

ระดับพื้นฐาน  หมายถึง โรงพยาบาลสามารถดำเนินการขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2                 เกณฑ์ข้อที่ 1-10

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบวนการพัฒนา

1. มีการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างกระบวนการสื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN hospital โดยการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร

ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม G-R-E-E-N

G: GARBAGE

2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วย การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

3. มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์  มูลฝอยอื่นๆ ไปยังที่พักรวมมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ

R: RESTROOM

4 มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ที่อาคาร    ผู้ป่วยนอก

E: ENERGY

5. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตามมาตรการ   ที่กำหนดร่วมกันทั้งองค์กร

E: ENVIRONMENT

6. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร  โดยเพิ่มพื้นที่    สีเขียว และพื้นที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับริการ

7. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ได้แก่ กิจกรรมทางกาย (Physical activity)   กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ

N: NUTRITION

8. สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัยในระดับดีมาก

9. ร้อยละ 100 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย

10. จัดให้มีบริการน้ำดื่มสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

ระดับดี  หมายถึง โรงพยาบาลดำเนินการผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน และดำเนินการได้ตามเกณฑ์                 ข้อที่ 11-12

 

11. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ

12. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS)          ที่อาคารผู้ป่วยใน (IPD)

ระดับดีมาก หมายถึง โรงพยาบาลดำเนินการผ่านเกณฑ์ระดับดี และดำเนินการได้ตามเกณฑ์     ข้อที่ 13-14

 

13. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนำไปใช้ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน

14. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด GREEN Community

ระดับดีมาก Plus  หมายถึง  โรงพยาบาลดำเนินการผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก และดำเนินการได้ตามเกณฑ์ข้อที่ 15-16

 

15. โรงพยาบาลมีการดำเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

 

16. โรงพยาบาลดำเนินงานผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและ    เวชกรรมสิ่งแวดล้อม  สำหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน  ระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ้นไป

หรือ

   โรงพยาบาลดำเนินงานผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับสถานพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน  ระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ้นไป

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า A
นิยามของค่า A
หน่วยของค่า B
นิยามของค่า B
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 75 - โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก Plus ร้อยละ 30
ประชากรกลุ่มเป้าหมายโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ)
ค่าเป้าหมาย-
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1. โรงพยาบาลทุกแห่งประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการดำเนินงานส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประเมินโรงพยาบาล และรวบรวมข้อมูลการประเมินในพื้นที่ วิเคราะห์แล้วส่งรายงานให้ศูนย์อนามัย (พร้อมแนบไฟล์แบบรายงานที่กรมอนามัยกำหนด)

     และรายงานผ่านระบบ Health KPI ไตรมาสละ 1 ครั้ง

3. ศูนย์อนามัย สุ่มประเมินโรงพยาบาล และรวบรวมข้อมูลจากจังหวัดในพื้นที่ วิเคราะห์ภาพรวมของเขต และรายงานผลผ่านระบบ DOH  Dashboard กรมอนามัย (http://dashboard.anamai.moph.go.th) 

เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน

แหล่งข้อมูล

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ)

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงใช่
ตัวชี้วัดระดับเขตใช่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดใช่
ตัวชี้วัดสำคัญใช่
ตัวชี้วัด Area Baseใช่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 1 2 3 และ 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2560

2561

2562

ไม่ได้รับการประเมิน

ร้อยละ

0.63

0

0

ไม่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ

7.30

0.10

0

ระดับพื้นฐาน

ร้อยละ

51.62

20.67

4.59

ระดับดี

ร้อยละ

29.93

40.71

24.74

ระดับดีมาก

ร้อยละ

10.53

38.52

45.17

ระดับดีมาก Plus

ร้อยละ

-

-

25.50

ระดับพื้นฐานขึ้นไป

ร้อยละ

92.08

99.90

100.00

ข้อมูล ณ 15 กันยายน 2562

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน :

ปี

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

2561

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับพื้นฐานขึ้นไป

ร้อยละ 90

 

1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับพื้นฐานขึ้นไป       ร้อยละ 95

2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับพื้นฐานขึ้นไป

ร้อยละ 100

  1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก ร้อยละ 20
  2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ

ระดับดีมาก อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง

2562

ทุกจังหวัดมีแผนในการขับเคลื่อน และประเมิน   (Re-accreditation) โรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ

ระดับพื้นฐานขึ้นไป

ร้อยละ 100

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ

ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ 80

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ

ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ 85

  1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ  ระดับดีมากขึ้นไป     ร้อยละ 40
  2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ

ระดับดีมาก Plus อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

2563

ทุกจังหวัดมีแผนในการขับเคลื่อน และประเมิน

(Re-accreditation) โรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ

ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98

 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ

ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ 100

  1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมากขึ้นไป     ร้อยละ 75
  2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก Plus     ร้อยละ 30  

2564

ทุกจังหวัดมีแผนในการขับเคลื่อน และประเมิน

(Re-accreditation) โรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ

ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ 100

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ

ระดับดีมาก ร้อยละ 75

 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ

ระดับดีมาก ร้อยละ 80

 

2565

ทุกจังหวัดมีแผนในการขับเคลื่อน และประเมิน

(Re-accreditation) โรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ

ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ 100

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ

ระดับดีมาก ร้อยละ 83

 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ

ระดับดีมาก ร้อยละ 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:   ปี 2564  ปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน โดยผนวกประเด็นอาหารปลอดภัยและอาชีวอนามัย ไว้ในเกณฑ์ GREEN

วิธีการประเมินผล

1. โรงพยาบาลประเมินตนเองเพื่อวางแผนพัฒนาโรงพยาบาล

2. ทีมประเมินระดับจังหวัดทำการประเมินเพื่อให้คำแนะนำและรับรองโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

3. ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส 

เอกสารสนับสนุน

1. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital

2. คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล

3. คู่มือสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน

4. คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital)

5. คู่มือการดำเนินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ:

1. นางณีรนุช อาภาจรัส                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ                                                                    

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904261       โทรศัพท์มือถือ : -

    โทรสาร : 02-5904200                  E-mail :  a.neeranuch@gmail.com

2. นายประโชติ  กราบกราน                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904128       โทรศัพท์มือถือ : -

    โทรสาร : 02-5904200                  E-mail : prachot.k@anamai.mail.go.th

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด:

1. นางสาวมลฤดี ตรีวัย                        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                                                                   

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904400        โทรศัพท์มือถือ : -

    โทรสาร : 02-5904200                  E-mail : Monrudee.t@anamai.mail.go.th

2. นางพรสุดา ศิริ                             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904461       โทรศัพท์มือถือ : -

    โทรสาร : 02-5904321                  E-mail : pornsuda.s@anamai.mail.go.th

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

1. นายเชิดศักดิ์  โกศัลวัฒน์                  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904253       โทรศัพท์มือถือ : -

    โทรสาร : 02-5904200                  E-mail : chirdsak.k@anamai.mail.go.th

2. นางพรสุดา ศิริ                             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904461       โทรศัพท์มือถือ : -

    โทรสาร : 02-5904321                  E-mail : pornsuda.s@anamai.mail.go.th

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นายเชิดศักดิ์  โกศัลวัฒน์                  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904253       โทรศัพท์มือถือ : -

    โทรสาร : 02-5904200                  E-mail : chirdsak.k@anamai.mail.go.th

2. นางพรสุดา ศิริ                             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904461       โทรศัพท์มือถือ : -

    โทรสาร : 02-5904321                  E-mail :  pornsuda.s@anamai.mail.go.th

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base-
Areabase Kpi Regioncode-
หมายเหตุ
Last Update2019-11-21 10:15:10
Download
ผลการดำเนินงาน >>