ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2562
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่055.2
Sort Order0
คำนิยาม

 กฎหมาย หมายถึง กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขระดับพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ แนวทางในการปฏิบัติงาน

   -  ระดับความสำเร็จในการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพอย่างน้อย 1 ฉบับ ในจำนวน 5 ฉบับ ดังนี้

   1. ร่าง พ.ร.บ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....

   2. ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ....

   3. ร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พ.ศ. ....

   4. ร่าง วิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ. ....

   5. จัดระบบการเยียวยาผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจาการบริการด้านสุขภาพ

   ระดับความสำเร็จ หมายถึง ความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินการครบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

  การบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย          เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน

การโฆษณา หมายถึง การโฆษณาตามที่กำหนดไว้ในบทนิยามของพระราชบัญญัติ              แต่ละฉบับและที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดและกำหนดโทษไว้

 ในปีงบประมาณ 2562 จะบังคับใช้กฎหมายในประเด็นสำคัญ คือ

- การโฆษณาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพ ในจำนวนกฎหมาย  7 ฉบับ ได้แก่

1.พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

2. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

3.พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

5.พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559  

6. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารและสำหรับทารกและเด็กเล็ก             พ.ศ. 2560

 

 

 
หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aแห่ง
นิยามของค่า Aจำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดำเนินการได้ครบองค์ประกอบ
หน่วยของค่า Bแห่ง
นิยามของค่า Bสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)x100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 80
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย1. กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข 2. จำนวนการบังคับใช้กฎหมายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ค่าเป้าหมาย80.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายและประเมินโดยกองกฎหมาย

    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. รายงานการบังคับใช้กฎหมายโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและประเมินโดย

    กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล

1. กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. กรมต่าง ๆ ในราชการบริหารส่วนกลาง

3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

4. เขตสุขภาพทุกเขต

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขทำการประเมิน 6 เดือนครั้ง
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2558

2559

2560

-

-

-

-

-

 
เกณฑ์การประเมินผล

1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ร้อยละ 50

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

 

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

-

 

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

-

 

2. ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการดำเนินงานขั้นตอนที่ 1  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

(61 จังหวัด)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการดำเนินงานขั้นตอนที่ 2  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

(61 จังหวัด)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการดำเนินงานขั้นตอนที่ 3  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

(61 จังหวัด)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการดำเนินงานขั้นตอนที่ 4  และที่ 5   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

(61 จังหวัด)

 

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2561 โดยกำหนดกฎหมายที่จะบังคับใช้ตามนโยบายและวัดความสำเร็จเป็นขั้นตอน

 

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2562 โดยกำหนดกฎหมายที่จะบังคับใช้ตามนโยบายและวัดความสำเร็จเป็นขั้นตอน

 

 

วิธีการประเมินผล

1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ พิจารณาจากผลสำเร็จ   

ความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินการครบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 5 ขั้นตอน

2. ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนดของ
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งประเทศ
ประเมินจากข้อมูลรายงานจากสำนักงาน 

    สาธารณสุขจังหวัดโดยกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารสนับสนุน

แผนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในแต่ละปี

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นายปิยะวัฒน์  ศิลปรัศมี                  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย         

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901426       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร : 02-5901434                  E-mail : legal@health.moph.go.th

2. นายสิทธิศักดิ์  รอดเกิด                    หัวหน้ากลุ่มปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901437       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร : 02-5901434                  E-mail : legal@health.moph.go.th

3.  นายณรงค์ศักดิ์  สงวนปรางค์             นิติกรชำนาญการพิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901435       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร :02-5901434                    E-mail : legal@health.moph.go.th

4. นางสาวนิญดา เศรษฐ์วัฒนา               นิติกรชำนาญ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901435       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร :02-5901434                    E-mail : legal@health.moph.go.th

5. นายนพรุจ หวันสู                            นิติกรปฏิบัติการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901435       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร :02-5901434                    E-mail : legal@health.moph.go.th

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นายสิทธิศักดิ์  รอดเกิด                    หัวหน้ากลุ่มปรับปรุงและพัฒนา

    กฎหมาย

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901437       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร : 02-5901434                  E-mail : legal@health.moph.go.th

2.  นายณรงค์ศักดิ์  สงวนปรางค์             นิติกรชำนาญการพิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901435       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร :02-5901434                    E-mail : legal@health.moph.go.th

3. นางสาวนิญดา เศรษฐ์วัฒนา               นิติกรชำนาญการ

    โทรสาร :02-5901434                    E-mail : legal@health.moph.go.th

4. นายนพรุจ หวันสู                            นิติกรปฏิบัติการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901435       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร :02-5901434                    E-mail : legal@health.moph.go.th

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2019-07-11 19:33:07
Download
ผลการดำเนินงาน >>