ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2562
ระดับตัวชี้วัดจังหวัด
ตัวชี้วัดที่030
Sort Order0
คำนิยาม
  • CKD = ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
  • eGFR = estimated glomerular filtration rate (อัตราการกรองของไตที่ได้จากการคำนวณจากค่า serum creatinine ของผู้ป่วย ตามสมการ CKD-EPI)
หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 4
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย66%
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย• ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล และ ได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า ในปีงบประมาณ • ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 หมายถึง ผู้ป่วยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ที่มีรหัสโรคเป็น 1. N183-184 หรือ 2. N189,E102, E112, E122, E132, E142 ,I12, I13, I151, N083, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08, N11, N13, N14, N20, N21, N22, N23 ที่มี eGFR น้อยกว่า 60 แต่ มากกว่าหรือเท่ากับ 15
ค่าเป้าหมาย66.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

- การตรวจติดตาม eGFR ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 ควรตรวจอย่างน้อยทุก 6 เดือน และ ใน ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 4 ควรตรวจอย่างน้อยทุก 4 เดือน

- โรงพยาบาลส่งข้อมูล eGFR เข้ามายังระบบฐานข้อมูลมาตรฐาน (43 แฟ้ม) และ HDC คำนวณผลตาม scrip ที่ตั้งไว้ในระบบ HDC แบบ real time

แหล่งข้อมูล

HDC

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง (แต่สามารถดูผลผ่าน HDC ที่มีการประเมินผลตลอดปีแบบ real time)
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2558

2559

2560

 

 

63.3

63.6

62.8

 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2562:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

-

66%

66%

66%

 

 

 

 

ปี 2563:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

-

66%

66%

66%

 

 

 

 

ปี 2564:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

-

66%

66%

66%

 

 

 

 

หมายเหตุ : ไม่ควรใช้ประเมินใน scale ที่เล็กกว่าจังหวัด เนื่องจาก รพ.แต่ละระดับดูแลผู้ป่วยที่มีความรุนแรงต่างกัน ซึ่งจะมีอัตราความเสื่อมของไตต่างกัน

วิธีการประเมินผล

ประเมินผลได้แบบ real time ผ่านระบบ HDC เนื่องจากเป็นอัตราส่วนความสำเร็จต่อจำนวนผู้ป่วย CKD ที่มารับบริการ ณ เวลานั้นๆ แต่เพื่อความครอบคลุมของผู้มาใช้บริการจริงในภาพรวมของปี จึงควรประเมินผลช่วงสิ้นปีงบประมาณซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้ป่วยมาใช้บริการสะสมมากที่สุด

เอกสารสนับสนุน

คำแนะนำสำหรับการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังกอนการบำบัดทดแทนไต พ.ศ. 2558 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

นพ.เจริญ  เกียรติวัชรชัย                     นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม          

โทรศัพท์ที่ทำงาน : -                          โทรศัพท์มือถือ : 089-6730915            

โทรสาร : -                                    E-mail : kcharoen007@hotmail.com

โรงพยาบาลหาดใหญ่

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

1.นายไพบูลย์ ไวกยี                           หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

                                                        สสจ.พระนครศรีอยุธยา

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : -                       โทรศัพท์มือถือ : 081-8534057

   โทรสาร :                                       E-mail : paiboon.wa@moph.mail.go.th

   HDC กระทรวงสาธารณสุข

2. กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : -                      โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6358-59 

    โทรสาร : 0 2965 9851                  E-mail : supervision.dms@gmail.com

3. นายปวิช อภิปาลกุล                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906352         โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499

    โทรสาร : 02-5918279                   E-mail : eva634752@gmail.com

    สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

พ.ญ.วรางคณา พิชัยวงศ์                     นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ       

โทรศัพท์มือถือ : 081-6469469              E-mail : wpichaiw@hotmail.com

สถานที่ทำงาน รพ.ราชวิถี

กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6358-59       โทรสาร : 0 2965 9851  

E-mail : supervision.dms@gmail.com

สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์

นายปวิช อภิปาลกุล                          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906352            โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499

โทรสาร : 02-5918279                      E-mail : eva634752@gmail.com

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2019-11-18 02:11:05
Download
ผลการดำเนินงาน >>