อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2562
ระดับตัวชี้วัดจังหวัด
ตัวชี้วัดที่010.1
Sort Order0
คำนิยาม

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน

1 กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (Pre-DM) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่าระดับ FBS 100 – 125 mg/dl หรือค่าระดับRPG 140-199 mg/dl ในปีที่ผ่านมาในเขตรับผิดชอบ

2 ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานรายใหม่ในปีงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทย์ และได้รับการขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคเรื้อรัง

อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

1 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและมีค่าระดับความดันโลหิต ≥ 140/90 mmHg ในเขตรับผิดชอบและรอการวินิจฉัยของแพทย์ ในปีงบประมาณ

2 การวัดความดันโลหิตที่บ้าน หมายถึง การตรวจวัดความดันโลหิตซ้ำที่บ้าน ตามแนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน* หลังจากมารับบริการการคัดกรองที่สถานบริการสาธารณสุขแล้

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ และขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)x100
Operator<=
เกณฑ์เป้าหมาย≤ร้อยละ 2.05
ประชากรกลุ่มเป้าหมายประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในปีงบประมาณที่ผ่านมา type area 1,3
ค่าเป้าหมาย2.05
Max Value2.05
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1.บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม เข้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

2.กรณีการวัดความดันโลหิตที่บ้านจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ HDC

แหล่งข้อมูล

ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4 หมายเหตุ : ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม ของปีงบประมาณที่วิเคราะห์
ข้อมูล Baseline

      Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ

2558

2559

2560

2561

1.อัตราผู้ป่วยเบาหวาน รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน

อัตรา

2.09

 

2.40

 

1.80

1.89

2.อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

อัตรา

-

-

-

26.80

 

ที่มา :   1.ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 27 กันยายน 2561

          2.ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2562 :

 

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน

-

-

-

≤ร้อยละ 2.05

อัตราประชากร Pre-DMในเขตรับผิดชอบของปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจน้ำตาลซ้ำและได้รับคำแนะนำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

≥ร้อยละ 30

≥ร้อยละ 50

≥ร้อยละ 70

≥ร้อยละ 90

อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

-

≥ร้อยละ 10

≥ร้อยละ 20

≥ร้อยละ 30

 

หมายเหตุ : *คำแนะนำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ

                  1. งดสูบบุหรี่ และดมควันบุหรี่

                  2. ถ้าดัชนีมวลกายมากกว่า 30.0 กก./ม2 ให้ลดน้ำหนักลง 5% ของน้ำหนักเดิม ภายใน 1 ปีด้วยวิธีการออกกำลังกายและควบคุมการบริโภคอาหาร (โดยเฉพาะการลดเกลือและโซเดียม)

                  3. งดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

                  4. สถานบริการมีรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างชัดเจนอย่างน้อย 1 วิธี

วิธีการประเมินผล

ติดตามจากระบบรายงานใน HDC

เอกสารสนับสนุน

รูปแบบการบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  โดยสำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1.แพทย์หญิงศศิธร  ตั้งสวัสดิ์                 ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ

 โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903982           โทรศัพท์มือถือ :

 โทรสาร : 02-5903973                     E-mail : Sasitth@gmail.com

2.แพทย์หญิงจุรีพร  คงประเสริฐ             รองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ

  โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903963         โทรศัพท์มือถือ :

  โทรสาร : 02-5903964                    E-mail : jurekong@hotmail.com

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน

1.นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง                 หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903963         โทรศัพท์มือถือ :

   โทรสาร : 02-5903964                    E-mail : nuttiwan2516@hotmail.com

2. นางสาววรัญญา ผกาผล                   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903987            โทรศัพท์มือถือ :

   โทรสาร : 02-59039688                  E-mail : ploysaiwaranya@gmail.com

3.นางสาวสุภาพร หน่อคำ                     นักวิชาการสาธารณสุข

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903987            โทรศัพท์มือถือ :

   โทรสาร : 02-59039688                  E-mail : maymmay2343@gmail.com

4.นางสาวรุ่งนภา ลั่นอรัญ                     นักวิชาการสาธารณสุข

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903987            โทรศัพท์มือถือ :

   โทรสาร : 02-59039688                  E-mail : rukmoei@hotmail.com

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง                หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903986         โทรศัพท์มือถือ :

   โทรสาร : 02-5903964                     E-mail : nuttiwan2516@hotmail.com

2. นางสาวอลิสรา อยู่เลิศลบ                 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903987         โทรศัพท์มือถือ :

   โทรสาร : 02-5903964                    E-mail : alissara2559@gmail.com

3. นางสาวอีสตีน่า  อุสนุน                    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903987        โทรศัพท์มือถือ :

   โทรสาร : 02-5903986                   E-mail : isteena_143@hotmail.com

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2019-11-19 02:08:09
Download
ผลการดำเนินงาน >>