ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2562
ระดับตัวชี้วัดจังหวัด
ตัวชี้วัดที่003
Sort Order0
คำนิยาม

เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน

สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ

สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่าอยู่ในช่วง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง

สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน)

ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน

1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา จนถึงอายุ 2 ปี

มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง การส่งเสริมโภชนาการ (อาหารหญิงตั้งครรภ์ อาหารหญิงให้นมบุตร นมแม่ และอาหารเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี รวมทั้งการเสริมสารอาหารที่สำคัญในรูปของยา ได้แก่ ธาตุเหล็ก ไอโอดีน และกรดโฟลิกสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่ให้นมแม่ 6 เดือน ยาน้ำเสริมธาตุเหล็กสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี) ร่วมกับการ บูรณาการงานสุขภาพอื่น ๆ เช่น สุขภาพช่องปาก กิจกรรมทางกาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย หมายถึง ตำบลที่มีการดำเนินงานดังนี้

  1. ประเมินตนเองตามแบบประเมินตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญด้านโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทางกาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ำ ใน 5 setting ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ชุมชน อปท. ศูนย์เด็กเล็ก และครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย
  2. จัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทางกาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ำ

มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ รายละเอียดในหนังสือแนวทางการดำเนินงานตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย และแนวทางการดำเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยด้านโภชนาการและสุขภาพช่องปากในบริการเครือข่ายปฐมภูมิ (Primary Care Cluster : PCC)

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า A จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า B จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)x100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย57
ประชากรกลุ่มเป้าหมายหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร พ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็ก เด็กอายุ 0-5 ปี
ค่าเป้าหมาย57.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลนำข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของเด็กบันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น  JHCIS,  HosXP PCU  เป็นต้น  และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน  43 แฟ้ม

แหล่งข้อมูล

1) สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง (คลินิกสุขภาพเด็กดี)

2) หมู่บ้าน

3) ศูนย์เด็กเล็ก

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 1 2 3 และ 4 (งวดที่ 1 เดือนตุลาคม งวดที่ 2 เดือนมกราคม งวดที่ 3 เดือนเมษายน งวดที่ 4 เดือนกรกฎาคม)
ข้อมูล Baseline

ตัวชี้วัด

Baseline data*

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2559

2560

2561

เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

46.3

ร้อยละ

47.4

49.5

50.7

 ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ชาย  = 109หญิง = 108.6

เซนติเมตร

เซนติเมตร

109.6

108.9

110

109.4

109.4

108.7

      

 

 

 

 

 

 

*ข้อมูลรายงานจาก HDC งวดที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558

เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ร้อยละ 51

ร้อยละ 53

ร้อยละ 55

ร้อยละ 57

 

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ร้อยละ 57

ร้อยละ 58

ร้อยละ 59

ร้อยละ 60

 

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ร้อยละ 60

ร้อยละ 61

ร้อยละ 62

ร้อยละ 63

 
วิธีการประเมินผล

1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน

2. มีการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน และการพัฒนาตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (พชอ.)

3. มีรายงานผลการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน และการพัฒนาตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย พร้อมข้อเสนอแนะของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

4. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมาย

เอกสารสนับสนุน

1.หนังสือแนวทางการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

2.หนังสือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์

3.หนังสือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี

4.หนังสือแนวทางการดำเนินงานตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนฟันไม่ผุพัฒนาการสมวัย

5.แนวทางการดำเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยด้านโภชนาการและสุขภาพช่องปากในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster : PCC)

6.ชุดกิจกรรมพื้นฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย

 

7. infographic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง

8. Motion graphic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง

9. VTR มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1.   นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล           รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

                                              (ด้านโภชนาการ)

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904327      โทรศัพท์มือถือ : -

โทรสาร : 02-5904339                 E-mail : nutwan65@gmail.com

2.    นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น                  ตำแหน่ง : นักโภชนาการชำนาญการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904338       โทรศัพท์มือถือ : -

โทรสาร :  02-5904339                E-mail : supot.r@anamai.mail.go.th

       สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

1.   นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น                   นักโภชนาการชำนาญการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904338        โทรศัพท์มือถือ : -

โทรสาร :  02-5904339                 E-mail : supot.r@anamai.mail.go.th

2.   นางสาววราภรณ์ จิตอารี                  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904327        โทรศัพท์มือถือ : -

โทรสาร :  02-5904339                 E-mail : waraporn.ji@anamai.mail.go.th

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น               ตำแหน่ง : นักโภชนาการชำนาญการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904338     โทรศัพท์มือถือ :

โทรสาร :  02-5904339               E-mail : supot.r@anamai.mail.go.th

2.  นางสาววราภรณ์ จิตอารี               ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904338      โทรศัพท์มือถือ : -

โทรสาร : 02-5904339               E-mail : waraporn.ji@anamai.mail.go.th

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2019-11-19 02:06:08
Download
ผลการดำเนินงาน >>