จำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดจำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2562
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่054
Sort Order0
คำนิยาม

          1. องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายถึง ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้จาการศึกษาวิจัยและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการด้านสาธารณสุขได้

          2. เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายถึง การนำเอาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

          3. นวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ หมายถึง นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีการศึกษา วิจัยประดิษฐ์ คิดค้นใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดจากนวัตกรรมเดิม

          4. นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีส่วนร่วม ทั้งนี้ ต้องมีการทดสอบและผ่านการรับรองตามกระบวนการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด โดยนวัตกรรมดังกล่าวอาจไม่จำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งไม่เคยมีปรากฏในที่อื่นๆมาก่อน แต่เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาขึ้นซึ่งทำให้หรือจะทำให้เกิดประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือสาธารณสุขได้

          5. เทคโนโลยีทางสุขภาพ หมายถึง การรวบรวมความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้อย่างเป็นระบบซึ่งจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแล การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อให้บุคคลหรือชุมชนมีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิต ทั้งนี้หมายรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (เทคโนโลยีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสุขภาพ) และบริการสุขภาพ (เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการตรวจโรค การรักษาโรค การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ)

          6. การผลิต หมายถึง การนำเอาปัจจัยการผลิตมาผ่านกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใต้เทคโนโลยีระดับหนึ่งผสมผสานกันเพื่อให้เกิดสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ หรือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

          7. การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การมีหลักฐานปรากฏชัดเจนแสดงว่าได้มีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้จากการศึกษา วิจัย ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาสาธารณสุขตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยประเภทของการใช้ประโยชน์ มีดังนี้

             7.1 การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ได้แก่ การนำผลงานไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาในทางการแพทย์หรือสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรค หรือเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

             7.2 ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการปฏิบัติหรือการนำไปประยุกต์ใช้ทางห้องปฏิบัติ การทางการแพทย์หรือสาธารณสุข

             7.3 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ได้แก่ การให้บริการวิชาการ (การสอน/บรรยาย/ฝึกอบรม/การใช้ตำรา) การอ้างอิงทางวิชาการ การใช้ประโยชน์ในการต่อยอดการวิจัย เป็นต้น

             7.4 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ได้แก่ การให้องค์ความรู้แก่สาธารณชนในเรื่องต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การแจ้งเตือนภัยสุขภาพ หรือทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น

          7.5 การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายในระดับต่าง ๆ ได้แก่ นวัตกรรมหรือข้อมูลมีผลหรือเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดนโยบายในระดับต่าง ๆ การประกาศใช้กฎหมาย หรือมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ

          7.6 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมนั้น ๆ การถ่ายทอดเทคโนโลยีของนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ การนำไปสู่มาตรการสนับสนุนทางเศรษฐกิจหรือการพาณิชย์ เป็นต้น

          7.7 การก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสาธารณสุข หรือการลดค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลหรือครัวเรือนอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วย เป็นต้น

          8. ฐานข้อมูลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเป็นระบบ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยไม่เกิดความซ้ำซ้อน และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล รวมทั้งมีระบบความปลอดภัยของข้อมูล

 
หน่วยตัวชี้วัดจำนวน
หน่วยของค่า Aนวัตกรรมกรม
นิยามของค่า Aจำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอดที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของปีที่ผ่านมา
หน่วยของค่า B
นิยามของค่า B
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัดA
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายจำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนา ต่อยอดที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ของปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 8 เรื่อง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย1. หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2. นักวิจัย 3. สถานศึกษา
ค่าเป้าหมาย8.00
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจากฐานข้อมูลนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แหล่งข้อมูล

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงใช่
ตัวชี้วัดระดับเขตใช่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดใช่
ตัวชี้วัดสำคัญใช่
ตัวชี้วัด Area Baseใช่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4 หมายเหตุ : 5 ปี โดยตลอดระยะเวลา 5 ปี จะมีการประเมินผลทุกปี
ข้อมูล Baseline
 

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2559

2560

2561

ฐานข้อมูลนวัตกรรม

กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ปีงบประมาณ 2560

เรื่อง

28

5

17

 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

แผนการถ่ายทอดนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ให้แก่หน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ 2562

 

รายงานผลความก้าวหน้า การถ่ายทอดนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ให้แก่หน่วยงานอื่น หรือผลความก้าวหน้าการผลิต

- จำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพ ที่คิดค้นใหม่ หรือพัฒนา  ต่อยอด   ที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 8 เรื่อง

- จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ในปีงบประมาณ 2562 มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการคุ้มครองผู้บริโภค หรือเชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 2 เรื่อง

 

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

แผนการถ่ายทอดนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ให้แก่หน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563

 

รายงานผลความก้าวหน้า การถ่ายทอดนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ให้แก่หน่วยงานอื่น หรือผลความก้าวหน้าการผลิต

- จำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพ ที่คิดค้นใหม่ หรือพัฒนา  ต่อยอด   ที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 8 เรื่อง

- จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ในปีงบประมาณ 2562 มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการคุ้มครองผู้บริโภค หรือเชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 2 เรื่อง

 

 

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

แผนการถ่ายทอดนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ให้แก่หน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ 2564

 

รายงานผลความก้าวหน้า การถ่ายทอดนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ให้แก่หน่วยงานอื่น หรือผลความก้าวหน้าการผลิต

- จำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพ ที่คิดค้นใหม่ หรือพัฒนา  ต่อยอด   ที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 8 เรื่อง

- จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ในปีงบประมาณ 2562 มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการคุ้มครองผู้บริโภค หรือเชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 2 เรื่อง

 

 

ปี 2565 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

แผนการถ่ายทอดนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ให้แก่หน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ 2565

 

รายงานผลความก้าวหน้า การถ่ายทอดนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ให้แก่หน่วยงานอื่น หรือผลความก้าวหน้าการผลิต

- จำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพ ที่คิดค้นใหม่ หรือพัฒนา  ต่อยอด   ที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 8 เรื่อง

- จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ในปีงบประมาณ 2562 มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการคุ้มครองผู้บริโภค หรือเชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 2 เรื่อง

 

 

 
วิธีการประเมินผล

ประเมินผลจากจำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้แก้ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข

เอกสารสนับสนุน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นางเดือนถนอม  พรหมขัติแก้ว            นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 99121               โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร : 02-9511297                  E-mail:duanthanorm.p@dmsc.mail.go.th

2. นางสาววรางคณา อ่อนทรวง              ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5899868       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร :                                  E-mail : warangkana.o@dmsc.mail.go.th

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

กองแผนงานและวิชาการ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางสาววรางคณา อ่อนทรวง              ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5899868        โทรศัพท์มือถือ :

   โทรสาร :                                   E-mail : warangkana.o@dmsc.mail.go.th

2. นายจุมพต  สังข์ทอง                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5899868        โทรศัพท์มือถือ :

   โทรสาร :                                   E-mail : jumepote.s@dmsc.mail.go.th

3. นางสาวชิสา  นันทกิจ                      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5899868        โทรศัพท์มือถือ :

   โทรสาร :                                   E-mail : chisa.n@dmsc.mail.go.th

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base-
Areabase Kpi Regioncode-
หมายเหตุ
Last Update2019-10-29 10:51:13
Download
ผลการดำเนินงาน >>