ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
Child KPI046.1 ร้อยละโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์,กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
046.2 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
สร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2562
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่046
Sort Order0
คำนิยาม

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง

  • โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิต จำนวน  165 แห่ง
  • โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 734 แห่ง  (ตามทำเนียบสถานบริการฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 7 พฤษภาคม 2561)

HA Hospital Accreditation กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (องค์การมหาชน) (สรพ.) โดยมีกระบวนการรับรอง 3 ขั้น ดังนี้

- HA ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการสำรวจและป้องกันความเสี่ยง นำปัญหามาทบทวน เพื่อแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด/มีโอกาสเกิดสูง

- HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์เป้าหมาย/กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุมกระบวนการสำคัญทั้งหมด ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ตามเกณฑ์ขั้น 2

- HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มด้วยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA พัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้/ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า A
นิยามของค่า A
หน่วยของค่า B
นิยามของค่า B
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย1.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต 2. โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ค่าเป้าหมาย-
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th /สำหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th

/สำหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงใช่
ตัวชี้วัดระดับเขตใช่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดใช่
ตัวชี้วัดสำคัญใช่
ตัวชี้วัด Area Baseใช่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 1,2,3 และ 4 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
ข้อมูล Baseline
 

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2558

2559

2560

2561

ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิตมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

ร้อยละ

ไม่มีข้อมูล

ร้อยละ96.36

ร้อยละ 83.64

 

ร้อยละ 99.39

 

ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

ร้อยละ

ร้อยละ 69.40

 

ร้อยละ 69.49

 

ร้อยละ 62.31  

ร้อยละ

85.75  

 
เกณฑ์การประเมินผล

 

ปี 2562 :

ประเภท

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต

ร้อยละ 97.00

 

ร้อยละ 98.00

 

ร้อยละ 99.00

 

ร้อยละ 100.00

 

โรงพยาบาลชุมชน

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ร้อยละ 87.00

 

ร้อยละ 88.00

 

ร้อยละ 89.00

 

ร้อยละ90.00

 

วิธีการประเมินผล

ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th

   /สำหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง

เกณฑ์การให้คะแนน            ระดับ 1                 ระดับ 2                   ระดับ 3                   ระดับ 4               ระดับ 5

โรงพยาบาลศูนย์,              ร้อยละ  96.00         ร้อยละ  97.00         ร้อยละ  98.00           ร้อยละ 99.00        ร้อยละ 100.00

โรงพยาบาลทั่วไป,

โรงพยาบาลสังกัด

กรมการแพทย์,

กรมควบคุมโรค

และกรมสุขภาพจิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงพยาบาลชุมชนใน            ร้อยละ 86.00             ร้อยละ 87.00          ร้อยละ 88.00          ร้อยละ 89.00          ร้อยละ 90.00

สังกัดสำนักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข

เงื่อนไข :

1.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และ

   กรมสุขภาพจิต จำนวน 165 แห่ง ประกอบด้วย

โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  จำนวน 116 แห่ง

โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์     จำนวน   29 แห่ง

โรงพยาบาลสังกัดกรมควบคุมโรค    จำนวน     2 แห่ง

โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต     จำนวน   18 แห่ง

(ไม่รวมสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานตั้งใหม่

และไม่รวมสถาบันทันตกรรม )

2. โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 734 แห่ง 

(ตามทำเนียบสถานบริการฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 7 พฤษภาคม 2561)

(ไม่รวมโรงพยาบาลชุมชนระดับ F3 ไม่เปิดบริการผู้ป่วยใน ไม่มีเตียง และโรงพยาบาลชุมชนระดับ F3 มีเตียงเปิดบริการไม่ถึง 3 ปี)

2. ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3   และรวมอยู่ระหว่างการต่ออายุ

3.ข้อมูลที่ผ่าน/ไม่ผ่านการรับรอง จากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

(องค์การมหาชน)

เอกสารสนับสนุน

จากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th

/สำหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นายแพทย์ธีระพงศ์ ตุนาค                   ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590-1755         โทรศัพท์มือถือ : -

    โทรสาร : 02-590-0802                    E-mail : -

2. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข                      รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590-1643         โทรศัพท์มือถือ : 089-829-625

    โทรสาร : 02-590-1631                    E-mail : kavalinc@hotmail.com

3. นางจิตติมา ศรศุกลรัตน์                     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน. 02 590-1637         โทรศัพท์มือถือ 089-478-4332

    โทรสาร :  02-590-1631                   E-mail : chittima2197@gmail.com

4. นางสาวศิวพร บุญเสก                       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน. 02 590-1630          โทรศัพท์มือถือ 095-609-9869

    โทรสาร :  02-590-1631                   E-mail : siwaporn,moph@gmail.com

5. นางสาววิไลวรรณ ไชยวาริต                 นักวิชาการสาธารณสุข

    โทรศัพท์ที่ทำงาน. 02 590-1630          โทรศัพท์มือถือ 092-682-2755

    โทรสาร :  02-590-1631                    E-mail : w-wunchai@hotmail.com

กองบริหารการสาธารณสุข

    1. นางสาวบังอร บุญรักษาสัตย์             ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-6132          โทรศัพท์มือถือ : -

    โทรสาร : 02 -591-8234                     E-mail : -

    2. นางสาวธารีพร  ตติยบุญสูง               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                                                   พิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-6137          โทรศัพท์มือถือ : –

    โทรสาร : 02 -591-8234                     E-mail : -

    3 นางสาวกัลยณัฏฐ์  วงษ์ขุนไกล            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :  02-590-6136         โทรศัพท์มือถือ : 081-6969942

    โทรสาร : 02-591-8234                      E-mail : psd.dms.moph@gmail.com

กรมการแพทย์

    1. นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์    ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590-3395          โทรศัพท์มือถือ : 081-640-9393

    โทรสาร : 02-590-3268                      E-mail : jama_pin@hotmail.com

    2. นางรจนา  บุญผ่อง                         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590-3347           โทรศัพท์มือถือ : 089-797-4695

    โทรสาร : 02-590-3268                       E-mail : trodjana@hotmail.com

กรมควบคุมโรค

    1. นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์      ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-8207          โทรศัพท์มือถือ : 086-732-3712

    โทรสาร : 02-149-5533                      E-mail : -

    2. น.ส.ชิดชนก  โอภาสวัฒนา                นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ                

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-8092          โทรศัพท์มือถือ  083-139-673

    โทรสาร : 02-149-5533                      E-mail : sidarama4@gmal.com

กรมสุขภาพจิต

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

กองบริหารการสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นายแพทย์ธีระพงศ์ ตุนาค                   ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590-1755         โทรศัพท์มือถือ : -

    โทรสาร :                                      E-mail :

2. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข                      รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590-1643          โทรศัพท์มือถือ : 089-829-625

    โทรสาร : 02-590-1631                    E-mail : kavalinc@hotmail.com

3. นางจิตติมา ศรศุกลรัตน์                     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน. 02 590-1637         โทรศัพท์มือถือ 089-478-4332

    โทรสาร :  02-590-1631                   E-mail : chittima2197@gmail.com

4. นางสาวศิวพร บุญเสก                       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน. 02 590-1630          โทรศัพท์มือถือ 095-609-9869

    โทรสาร :  02-590-1631                   E-mail : siwaporn,moph@gmail.com

5. นางสาววิไลวรรณ ไชยวาริต                 นักวิชาการสาธารณสุข

    โทรศัพท์ที่ทำงาน. 02 590-1630          โทรศัพท์มือถือ 092-682-2755

    โทรสาร :  02-590-1631                    E-mail : w-wunchai@hotmail.com

กองบริหารการสาธารณสุข

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base-
Areabase Kpi Regioncode-
หมายเหตุ
Last Update2019-07-11 15:21:51
Download
ผลการดำเนินงาน >>