ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
Child KPI045.1 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (กองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง)
045.2 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)
045.3 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ระดับอำเภอ)
สร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2562
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่045
Sort Order0
คำนิยาม

ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง ส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ดังนี้

 1. กองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง จำนวน  13 กอง
 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 76 แห่ง
 3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 878 แห่ง

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย    1) ลักษณะสำคัญขององค์การ 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ โดยส่วนราชการดำเนินการภาคบังคับปีละ 2 หมวดจนครบ 6 หมวด ดังนี้

 1. จัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ จำนวน 13 คำถาม และทบทวนทุกปี
 2. ดำเนินการภาคบังคับปีละ 2 หมวด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดำเนินการหมวด 2 กับ หมวด 4 และคงรักษาสภาพ (Maintain) หมวด 1 กับ หมวด 5

พ.ศ.

ภาคบังคับ

2561

หมวด 1,หมวด 5 (Maintain)

2562

หมวด 2,หมวด 4

2563

หมวด 3,หมวด 6

2564

หมวด 1- 6

2565

หมวด 1- 6

 
 1. นำโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity For Improvement: OFI) 3 ลำดับแรก ที่ได้จากการประเมินองค์การด้วยตนเอง (Self Assessment) เทียบกับเกณฑ์ฯ  มาจัดทำแผนพัฒนาองค์การ หมวดละ 1 แผน
 2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดตัวชี้วัดบังคับ หมวดละ 2 ตัวชี้วัด ใช้วัดผลการดำเนินงานของส่วนราชการ
 3. ให้ส่วนราชการกำหนดตัวชี้วัดขึ้นเองหมวดละ 3 ตัวชี้วัด ตามหัวข้อเกณฑ์ฯ หมวด 7 ให้มีความสอดคล้องกับ OFI พร้อมจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
 4. ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การของส่วนราชการ
 5. จัดส่งเอกสารผลการดำเนินงาน รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 6. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานผ่านระบบ VDO Conference ทุก 3 เดือน
 7. ตรวจประเมินผลการดำเนินงานส่วนราชการในพื้นที่ โดยทีมผู้ตรวจประเมิน (Auditor) และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน 2 รอบ
หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า A
นิยามของค่า A
หน่วยของค่า B
นิยามของค่า B
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย1.กองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง 2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ค่าเป้าหมาย-
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

จากรายงานผลการประเมินของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล

กองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงใช่
ตัวชี้วัดระดับเขตใช่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดใช่
ตัวชี้วัดสำคัญใช่
ตัวชี้วัด Area Baseใช่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2559

2560

2561

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองส่วนกลาง

ระดับ

-

-

N/A

สสจ.

ระดับ

-

-

N/A

สสอ.

ระดับ

-

-

N/A

เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

1.ส่วนราชการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ   ครบ 13 คำถามภายในระยะ เวลาที่กำหนด

2.ส่วนราชการมีผลประเมินองค์การ (Self Assessment) เทียบกับเกณฑ์ฯ หมวด 2 กับหมวด 4 ภายในระยะเวลาที่กำหนดและคงรักษาสภาพ (Maintain) หมวด 1 กับ หมวด 5

3.ส่วนราชการจัดทำแผนพัฒนาองค์การหมวด 2 กับหมวด 4   ได้ครบถ้วน (หมวดละ 1 แผน) ภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.ส่วนราชการกำหนดตัวชี้วัดหมวด 2 กับหมวด 4 ได้ครบถ้วน (บังคับหมวดละ 2 ตัวชี้วัด และกำหนดเองหมวดละ 3 ตัวชี้วัด  ที่สอดคล้องกับ OFI) ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.ส่วนราชการส่งรายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาองค์การครบ 2 หมวด ภายในระยะเวลาที่กำหนด

2.ส่วนราชการส่งรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดครบ  2 หมวด ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

1.ส่วนราชการส่งรายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาองค์การครบ 2 หมวด ภายในระยะเวลาที่กำหนด

2.ส่วนราชการส่งรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดครบ    2 หมวด ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

1.กองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระดับ 5

(ร้อยละ 70)

2.สำนักสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระดับ 5  (ร้อยละ 70)

3.สำนักสาธารณสุขอำเภอดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระดับ 5 (ร้อยละ 40)

วิธีการประเมินผล

ระดับคะแนน                                                            ขั้นตอนการดำเนินงาน

1                               ส่วนราชการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การครบถ้วนได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ม.ค.2562

                                                                                 เกณฑ์การให้คะแนน

                              0.20 คะแนน          0.40 คะแนน          0.60 คะแนน           0.80 คะแนน          1  คะแนน

                                  5 คำถาม              7 คำถาม                 9 คำถาม                11 คำถาม              13 คำถาม

                              เกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 คำถาม ต่อ 0.20 คะแนน (interval)

2                          ส่วนราชการประเมินองค์การ (Self Assessment) เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558

                            หมวด 2 กับ หมวด 4 ครบถ้วนได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ม.ค.2562

                            หมวด                                                       เกณฑ์การให้คะแนน

                                                 0.10 คะแนน          0.20 คะแนน            0.30 คะแนน          0.40 คะแนน           0.50  คะแนน

                            หมวด 2           5 คำถาม                  7 คำถาม                 9 คำถาม                11 คำถาม                13 คำถาม

                            หมวด 4           6 คำถาม                  8 คำถาม                10 คำถาม               12 คำถาม                14 คำถาม

                            เกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 คำถาม ต่อ 0.10 คะแนน (interval)

3                          ส่วนราชการจัดทำแผนพัฒนาองค์การของหมวด 2 กับ หมวด 4 ครบถ้วนได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ม.ค.2562

                                                         พ.ศ.                              เกณฑ์การให้คะแนน

                                                        2562                       0.50 คะแนน             1 คะแนน

4                           ส่วนราชการจัดทำตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ OFI ของหมวด 2 กับ หมวด 4 ครบถ้วนได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ม.ค.2562

                             เกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ตัวชี้วัด ต่อ 0.10 คะแนน (interval)

                             ตัวชี้วัด                                                เกณฑ์การให้คะแนน

                                                     0.10 คะแนน        0.20 คะแนน        0.30 คะแนน        0.40 คะแนน         0.50 คะแนน

                              หมวด 2              1 ตัวชี้วัด              2 ตัวชี้วัด              3 ตัวชี้วัด               4 ตัวชี้วัด                5 ตัวชี้วัด

                              หมวด 4              1 ตัวชี้วัด              2 ตัวชี้วัด              3 ตัวชี้วัด               4 ตัวชี้วัด                5 ตัวชี้วัด

5                            ส่วนราชการจัดส่งเอกสารผลการดำเนินงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

                               ระยะเวลา                                                          เกณฑ์การให้คะแนน

                                                                               - 0.50 คะแนน                                           1 คะแนน

                                รอบ 3 เดือน                        ส่งหลังวันที่ 2 ม.ค.62                            ส่งภายในวันที่ 2 ม.ค.62

                                รอบ 6 เดือน                        ส่งหลังวันที่ 2 เม.ย.62                           ส่งภายในวันที่ 2 เม.ย.62

                                รอบ 9 เดือน                        ส่งหลังวันที่ 2 ก.ค.62                            ส่งภายในวันที่ 2 ก.ค.62

                                รอบ 12 เดือน                      ส่งหลังวันที่ 25 ก.ย.62                          ส่งภายในวันที่ 25 ก.ย.62

                                เกณฑ์การให้คะแนน

                                 ผลคะแนนรอบ (3 เดือน + รอบ 6 เดือน + รอบ 9 เดือน + รอบ 12 เดือน) / 4

 

 

 

เอกสารสนับสนุน

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 สามารถดาวน์โหลดได้ที่http://www.opdc.go.th/

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นางสุวรรณา  เจริญสวรรค์                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901038        โทรศัพท์มือถือ: 081-9316052

    โทรสาร : 02-5901406                     E-mail : oeysuwanna@gmail.com

2. น.ส.อังคณางค์  หัวเมืองวิเชียร             นักวิเคราห์นโยบายและแผน

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901038         โทรศัพท์มือถือ:  081-2558277

    โทรสาร : 02-5901406                      E-mail : lkung1038@gmail.com

3. นายอภิรัฐ  ดีทองอ่อน                        นักวิเคราห์นโยบายและแผน

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901963         โทรศัพท์มือถือ: 085-3652444

    โทรสาร : 02-5901406                      E-mail : a.deethongon@gmail.com

4. น.ส.กฤติกา ทรีย์มาติพันธ์                   นักวิเคราห์นโยบายและแผน

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901963         โทรศัพท์มือถือ : 095-7120954

    โทรสาร : 02-5901406                      E-mail : trekrittikas@gmail.com

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

กลุ่มพัฒนาระบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางภารวี แก้วพันนา                         ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบริหาร

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901018        โทรศัพท์มือถือ : 081-9316079

   โทรสาร : 02-5901406                     E-mail : Paravee.kpr@gmail.com

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base-
Areabase Kpi Regioncode-
หมายเหตุ
Last Update2019-07-11 15:21:41
Download
ผลการดำเนินงาน >>