ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2562
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่031
Sort Order0
คำนิยาม

ต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) หมายถึง โรคต้อกระจกที่ทำให้ผู้ป่วย มีระดับสายตา (VA) แย่กว่า 20/400

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการวินิจฉัย
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 85
ประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยทีมจักษุ (จักษุแพทย์/ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา)
ค่าเป้าหมาย85.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1. จัดเก็บข้อมูลการผ่าตัดต้อกระจกจากโปรแกรม Vision2020 thailand  โดยบันทึกข้อมูลก่อนและหลังผ่าตัด

2. การนับระยะเวลาการผ่าตัด นับตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นต้อกระจกชนิดบอดจากทีมจักษุ (จักษุแพทย์/พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา)

แหล่งข้อมูล

โปรแกรม Vision2020 thailand

 

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงใช่
ตัวชี้วัดระดับเขตใช่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดใช่
ตัวชี้วัดสำคัญใช่
ตัวชี้วัด Area Baseใช่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 2 และ 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2559

2560

2561

ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน

ร้อยละ

80.5

84.12

84.59

เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2562:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

 

 

 

 

ปี 2563:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

 

 

 

 

ปี 2564:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

 

วิธีการประเมินผล

ตามตารางท้าย KPI Template

เอกสารสนับสนุน

Vision2020thailand

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1.นพ.วรภัทร  วงษ์สวัสดิ์  นายแพทย์ชำนาญการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 3422 5818  โทรศัพท์มือถือ : 06 1426 1532

   โทรสาร : 0 3422 5421                   E-mail : warroph@gmail.com

   โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

โปรแกรมVision2020thailand

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   รองผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์    

  โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6357  โทรศัพท์มือถือ : 08 1935 7334    

  โทรสาร : 0 2965 9851   E-mail : pattarawin@gmail.com กรมการแพทย์

2. นายปวิช อภิปาลกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

  โทรศัพท์ที่ทำงาน :  02590 6352  โทรศัพท์มือถือ : 0 8595 94499   

  โทรสาร : 0 2591 8279   E-mail : eva634752@gmail.com

  สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์

3. กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์

  โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6358-59 

  โทรสาร : 0 2965 9851   E-mail : supervision.dms@gmail.com 

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base-
Areabase Kpi Regioncode-
หมายเหตุ
Last Update2019-07-11 15:13:18
Download
ผลการดำเนินงาน >>