ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2562
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่023
Sort Order0
คำนิยาม

 

 

การเข้าถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า ได้รับการบริการตามแนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด และแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าสําหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป หรือได้รับการช่วยเหลือตามแนวทางมาตรฐานอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถานบริการของประเทศไทย

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ตามเกณฑ์วินิจฉัยโรค Depressive Disorder ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) และตามมาตรฐานการจําแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD – 10 : International Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) โดยบันทึกตามรหัสโรคของ ICD-10 หมวด F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x ที่มารับบริการสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงในปีงบประมาณ 2562

พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง พื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมกรุงเทพมหานคร

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจํานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 สะสมมาจนถึงปีงบประมาณ 2562
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจํานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสํารวจ
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)x100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย≥ ร้อยละ 63
ประชากรกลุ่มเป้าหมายประชาชนที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคDepressive Disorder ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) และตามมาตรฐานการจําแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD – 10 : International Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) โดยบันทึกตามรหัสโรคของ ICD10 หมวด F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x
ค่าเป้าหมาย63.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการ ปี 2562 จากสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ และจากแหล่งรายงานกลาง
ของกระทรวงสาธารณสุข โดยนําข้อมูลปี 2562 รวมกับข้อมูลของปี 2552 – 2561 โดยประมวลผลเป็นรายหน่วยบริการจังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ แล้วนําเสนอผลที่ www.thaidepression.com

ข้อมูลที่ต้องการ ได้แก่ 1) วันที่เข้ารับการบริการ 2) คํานําหน้า 3) ชื่อ 4) นามสกุล 5) เพศ  6) เลขที่บัตรประชาชน 7) วันเดือนปีเกิด 8) อําเภอ 9) จังหวัด 10) รหัสโรคซึมเศร้า       
11) คะแนน 9Q 12) คะแนน 8Q ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีอยู่ในฐานข้อมูล 50 แฟ้มแล้ว

ในกรณีที่หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่มีความประสงค์จะขอส่งข้อมูลหรือรายงานมายัง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ดําเนินการได้ดังนี้

1. ส่งรายงานเป็นเอกสารตามแบบฟอร์มที่กําหนดทางไปรษณีย์มายังฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ทีมงานจะบันทึก  
ข้อมูลตามรายการให้อย่างครบถ้วน

2. ส่งข้อมูลจาก file แบบ excel หรือ word ที่ส่งผ่านทาง e-mail:depression54@hotmail.com  หรือ info@thaidepression.com หรือ copy ลง CD  ส่งทางไปรษณีย์

3. บันทึกทางโปรแกรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า www.thaidepression.com สําหรับ
หน่วยที่มีความพร้อมและต้องการบันทึกการบริการทางช่องทางออนไลน์ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จะรับดําเนินการรวบรวมพร้อมประมวลผลเข้ากับฐานข้อมูลโรคซึมเศร้า จนกว่าหน่วยบริการในพื้นที่จะขอยกเลิกการส่งตามข้อ 1-2

คําอธิบายสูตร:

• ตัวตั้ง คือ จํานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่มารับบริการสะสมมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงในปีงบประมาณ 2562 ในหน่วยบริการ/สถานพยาบาล รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.และศูนย์สุขภาพชุมชน   ทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมทั้งรพ./สถาบันจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต

• ตัวหาร คือ จํานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่คํานวณจากความชุกของโรคซึมเศร้าภาพรวม      
ทั้งประเทศ ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป (อัตราความชุกจากการสํารวจระบาดวิทยาของโรคซึมเศร้า 
ปี 2551 โดยกรมสุขภาพจิต โดยสุ่มตัวอย่างของประขากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจํานวน 19,000 ราย พบอัตราความชุกของโรคซึมเศร้าภาพรวมทั้งประเทศ 2.7% (แยกเป็น Major Depressive episode 2.4%, Dysthymia 0.3%) และฐานประชากรกลางปี  2560   (เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) ของสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

แหล่งข้อมูล

สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงใช่
ตัวชี้วัดระดับเขตใช่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดใช่
ตัวชี้วัดสำคัญใช่
ตัวชี้วัด Area Baseใช่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2559

2560

2561

อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเทียบกับคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสํารวจ

ร้อยละ

48.50

54.16

61.21

เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2562

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

≥ ร้อยละ 63

 

ปี 2563

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

≥ร้อยละ 67

 

ปี 2564

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

≥ร้อยละ 71

 
วิธีการประเมินผล

รวบรวมข้อมูลผลการเข้าถึงบริการของสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศจากมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม โดยการรับข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข  
เป็นรอบไตรมาส ที่มีข้อมูลสอดคล้องกับแบบรายงานที่กําหนดและทําการรวมผลการดําเนินงานในปีปัจจุบันเข้ากับผลการดําเนินงานของปีงบประมาณ 2552 – 2562 วัดในฐาน
ข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์แล้ววิเคราะห์ประมวลผล และนําเสนอเป็นรายจังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ
ที่ www.thaidepression.com

เอกสารสนับสนุน

ข้อมูลจากฐานข้อมูล www.thaidepression.com

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นายแพทย์ประภาส อุครานันท์           ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 045-352535        โทรศัพท์มือถือ : 089-9494885

    โทรสาร : 045-352514                   E-mail : pat-ukn@yahoo.com

2. นางรุ้งมณี  ยิ่งยืน

    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 045-352535        โทรศัพท์มือถือ : 083-7978881

    โทรสาร : 045-352514                   E-mail : rungring17@yahoo.com

    ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นายประมอญ  พิมพ์หล่อ

โทรศัพท์ที่ทํางาน : 045-352500 ต่อ 621       โทรศัพท์มือถือ : 088-581-7727

โทรสาร : 045-352514                                  E-mail : proj207@hotmail.com

2. นายอรรถกร วงค์อนันต์

โทรศัพท์ที่ทํางาน : 045-352500 ต่อ 621       โทรศัพท์มือถือ: 08-3128-7033

โทรสาร : 045-352514                                  E-mail : depression54@hotmail.com

3.นายวีระพงค์ ผาปรางค์

โทรศัพท์ที่ทํางาน : 045-352500 ต่อ 621       โทรศัพท์มือถือ : 08-8599-4087

โทรสาร : 045-352514                      E-mail : info@thaidepression.com

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base-
Areabase Kpi Regioncode-
หมายเหตุ
Last Update2019-10-30 16:23:48
Download
ผลการดำเนินงาน >>