อัตราตายทารกแรกเกิด

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดอัตราตายทารกแรกเกิด
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2562
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่020
Sort Order0
คำนิยาม

ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกน้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 500 กรัมที่เกิดมามีชีวิตอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ในโรงพยาบาล 

หน่วยตัวชี้วัดอัตราต่อพันประชากร
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนทารกที่เสียชีวิต <= 28 วัน
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*1000
Operator<
เกณฑ์เป้าหมายลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.8 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายทารกที่คลอดและมีชีวิตจนถึง 28 วัน
ค่าเป้าหมาย3.80
Max Value3.80
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์

2. โรงพยาบาลจัดเก็บข้อมูลตามระบบปกติของโรงพยาบาล และส่งข้อมูลเข้าระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล

1. ข้อมูลแบบรายงานการนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ ในระดับจังหวัดและระดับเขต (ตก.1, 2)

2. ฐานข้อมูลจากระบบ Health Data Center 

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงใช่
ตัวชี้วัดระดับเขตใช่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดใช่
ตัวชี้วัดสำคัญใช่
ตัวชี้วัด Area Baseใช่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 2 และ 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

อัตราตายทารกแรกเกิด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2558

2559

2560

2561

7

ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ

5

3.94

3.51

4.26

เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2562:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

-

4

-

3.8

 

 

 

 

ปี 2563:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

-

3.75

-

3.7

 

 

 

 

ปี 2564:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

-

3.65

-

3.6

วิธีการประเมินผล

1. ประชุมทำเข้าใจตัวชี้วัด

2. ส่งข้อมูลครบทุกเขต

3. มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

4. มีการสรุปข้อมูล

เอกสารสนับสนุน

1. แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพทารกแรกเกิด

2. ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล               ผู้รับผิดชอบงาน service plan ทารกแรกเกิด

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-3548928       โทรศัพท์มือถือ : 083-0070578

    โทรสาร : 02-3548439                  E-mail : wiboonkan@gmail.com

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ 

2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ                 รองผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906357       โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334

    โทรสาร : 02-9659851                  E-mail : pattarawin@gmail.com

กรมการแพทย์ 

3. กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6358-59  โทรสาร : 0 2965 9851  

    E-mail : supervision.dms@gmail.com

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. สำนักงานบริหารการสาธารณสุข สำนักสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3. กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6358-59  โทรสาร : 0 2965 9851  

    E-mail : supervision.dms@gmail.com

4. นายปวิช อภิปาลกุล                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906352        โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499

    โทรสาร : 02-5918279                   E-mail : eva634752@gmail.com

    สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล               ผู้รับผิดชอบงาน service plan ทารกแรกเกิด

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-3548928       โทรศัพท์มือถือ : 083-0070578

    โทรสาร : 02-3548439                  E-mail : wiboonkan@gmail.com

2. กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6358-59    โทรสาร : 0 2965 9851   

   E-mail : supervision.dms@gmail.com

3. นายปวิช อภิปาลกุล                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906352         โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499

    โทรสาร : 02-5918279                   E-mail : eva634752@gmail.com

    สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base-
Areabase Kpi Regioncode-
หมายเหตุ
Last Update2019-11-18 02:02:08
Download
ผลการดำเนินงาน >>