ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2562
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่013
Sort Order0
คำนิยาม

คลินิกหมอครอบครัว หมายถึง การรวมกลุ่มของหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้การดูประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว  โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและให้มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

คลินิกหมอครอบครัว ต้องผ่านเกณฑ์ 3 S ประกอบด้วย

Staff         - แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน ปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์

       - พยาบาลวิชาชีพ 2 คน เป็นอย่างน้อย

       - นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 คน เป็นอย่างน้อย

System     - มีพื้นที่รับผิดชอบดูแลประชาชน ประมาณ 10,000 คน +/- 2,000 คน ขึ้นกับบริบทของพื้นที่ 

      - มีรูปแบบการจัดบริการด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

      - มีระบบให้คำปรึกษาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกโดยใช้เทคโนโลยี

      - ระบบดูแลส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือหน่วยบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า

      - การจัดบริการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคในชุมชน

      - ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายในการจัดบริการ

      - ข้อมูลสถานะสุขภาพ กลุ่มวัย/รายครอบครัว/รายบุคคล

Structure  - ที่ตั้งคลินิกหมอครอบครัว ในหรือนอกสถานบริการ 

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aทีม
นิยามของค่า Aจำนวนทีมของคลินิกหมอครอบครัวที่ รพศ./รพท/รพช./รพ.สต ดำเนินการให้บริการ การแพทย์ปฐมภูมิ เป้าหมายรวม 1,170 ทีม (จำนวนทีมที่เปิดดำเนินการใหม่ในปี 2562 จำนวน = 364 ทีม เป็นข้อมูลสะสมเดิม จากปี 2561 จำนวน 806 ทีม)
หน่วยของค่า Bทีม
นิยามของค่า B จำนวนทีม บริการการแพทย์ปฐมภูมิเป้าหมาย (6,500 ทีม)
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 18 (1,170 ทีม) (เป้าหมายสะสม) เป้าหมายดำเนินการในปี 61 จำนวน 806 ทีม
ประชากรกลุ่มเป้าหมายรพศ./รพท./รพช/รพ.สต ในจังหวัด/เขตสุขภาพ 12 เขต
ค่าเป้าหมาย18.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ระบบลงทะเบียน

แหล่งข้อมูล

สำนักสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงใช่
ตัวชี้วัดระดับเขตใช่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดใช่
ตัวชี้วัดสำคัญใช่
ตัวชี้วัด Area Baseใช่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 2 และ 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2559

2560

2561

-

-

ตั้งเป้าไว้ 48ทีมและทำได้ตามเป้าแล้วคิดเป็น   0.78 %

เปิดดำเนินการได้ 596 ทีม คิดเป็น 9.17%

เปิดดำเนินการได้ 806 ทีม คิดเป็น 12.4%

 
จำนวนทีมที่คิดร้อยละ บริการการแพทย์ปฐมภูมิเป้าหมาย (6,500 ทีม)
 
 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

ทีม ใหม่ 50 %

 

ทีมสะสม 1,170 ทีม

 

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

ทีมสะสม 1,560 ทีม

 

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

ทีมสะสม 2,080 ทีม

 
วิธีการประเมินผล

ลงประเมินในพื้นที่ของแต่ละระดับ

เอกสารสนับสนุน

ระบบลงทะเบียน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นพ.โกเมนทร์  ทิวทอง                     รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนระบบ

                                                    ปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :02-5901939        โทรศัพท์มือถือ : 081-8767559

    โทรสาร :02-5901939                    E-mail : k.tewtong@yahoo.com

สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นพ.โกเมนทร์  ทิวทอง                       รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :02-5901939        โทรศัพท์มือถือ : 081-8767559

    โทรสาร :02-59019398                     E-mail : k.tewtong@yahoo.com

2. นางจารุณี  จันทร์เพชร                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขำนาญการพิเศษ

                                                            สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :02-5901939        โทรศัพท์มือถือ : 081-8767559

    โทรสาร :02-59019398                  E-mail : jchanphet@gmail.com

    สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base-
Areabase Kpi Regioncode-
หมายเหตุ
Last Update2019-07-11 15:09:46
Download
ผลการดำเนินงาน >>