เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดเด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100
Child KPI004.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
สร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2562
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่004
Sort Order0
คำนิยาม

เด็กไทย หมายถึง เด็กนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิตและราชภัฏ)    กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ความฉลาดทางสติปัญญา หมายถึง ความสามารถของสมอง ในการคิด การใช้เหตุผล         การคำนวณ การเชื่อมโยง เป็นศักยภาพทางสมองที่ติดตัวมาแต่กำเนิด สามารถวัดออกมาเป็นค่าสัดส่วนตัวเลขที่แน่นอนได้ โดยเครื่องมือวัดส่วนใหญ่จะวัดทักษะและกระบวนการของสมอง เช่น ความคิด ความจำ การจัดการข้อมูลของสมอง เป็นต้น

ความฉลาดทางสติปัญญาไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ค่าที่แสดงความสามารถของสมองในภาพรวมซึ่งเกิดจากการใช้เครื่องมือวัดความสามารถทางสติปัญญาให้ได้ใกล้เคียงศักยภาพจริงมากที่สุด โดยมีค่ากลางที่เป็นมาตรฐานสากล ยุคปัจจุบันที่ค่า = 100

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aคะแนน
นิยามของค่า Aผลรวมของคะแนน IQ ของเด็กนักเรียนไทยกลุ่มตัวอย่าง
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนเด็กนักเรียนไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในปีที่สำรวจ
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)x100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายวัดผลปี 2564
ประชากรกลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิตและราชภัฏ) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ
ค่าเป้าหมาย-
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

เป้าหมาย 1 ปี 2564 : จากการสำรวจระดับสติปัญญาเด็กชั้นป.1ทั่วประเทศ

ป้าหมายย่อย 1.1 ปี 2562 – 2565 : จากรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดใน     แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนฯ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) (ใช้ข้อมูลจากแฟ้ม SPECIALPP ประมวลผลใน HDC ยกเว้น กทม.ใช้ข้อมูลที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 รวบรวมจากการดำเนินงานของเครือข่ายในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ)

แหล่งข้อมูล

เป้าหมาย 1 ข้อมูลจากการรายงานผลการสำรวจระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย          ปี 2564, 2569, 2574, และ 2579 (สำรวจทุก 5 ปี)

เป้าหมายย่อย 1.1 ข้อมูลจากแฟ้ม SPECIALPP ประมวลผลใน HDC ยกเว้น กทม.ใช้ข้อมูลที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 รวบรวมจากการดำเนินงานของเครือข่ายในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงใช่
ตัวชี้วัดระดับเขตใช่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดใช่
ตัวชี้วัดสำคัญใช่
ตัวชี้วัด Area Baseใช่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2559

2560

2561

1.ค่าเฉลี่ยของระดับสติปัญญาเด็กไทย

-

98.23

-

-

1.1ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I

ร้อยละ

80.05

(ใช้ข้อมูลการรายงานจากพื้นที่)

78.93

(ใช้ข้อมูลการรายงานจากพื้นที่)

34.41

(15 ส.ค.61)

 
 
เกณฑ์การประเมินผล

 

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

1.1 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ร้อยละ 60

 

 

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

1.1 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ร้อยละ 65

 

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

1.ระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100

1.1 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ร้อยละ 70

 
วิธีการประเมินผล

วิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานผลการสำรวจระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย และแฟ้ม SPECIALPP ประมวลผลใน HDC ยกเว้น กทม.ใช้ข้อมูลที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 รวบรวมจากการดำเนินงานของเครือข่ายในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ

เอกสารสนับสนุน

- บทความฟื้นฟูวิชาการ: การสำรวจระดับสติปัญญาเด็กไทยในสองทศวรรษที่ผ่านมา. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ปี 2555

- รายงานการสำรวจระดับสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ ปี 2554 และ 2559. กรมสุขภาพจิต

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-2488900 ต่อ 70902, 70305 

    โทรสาร : 02-2488903

2. แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์                    นายแพทย์ชำนาญการ             

    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-2488900 ต่อ7039        โทรศัพท์มือถือ : 086-7889981

    โทรสาร : 02-6402034                  E-mail : janarpar@gmail.com

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1.แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์                     นายแพทย์ชำนาญการ

  โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-2488900 ต่อ 70390       โทรศัพท์มือถือ :  086-7889981

  โทรสาร : 02-6402034                              E-mail :janarpar@gmail.com

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base-
Areabase Kpi Regioncode-
หมายเหตุ
Last Update2019-07-11 15:07:16
Download
ผลการดำเนินงาน >>