อัตราส่วนการตายมารดา

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดอัตราส่วนการตายมารดา
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2562
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่001
Sort Order0
คำนิยาม

- การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุต่อการเกิดมีชีพแสนคน

- การเยี่ยมเสริมพลัง  เป็นการเสริมพลังใจพลังความคิดให้ผู้บริหาร  ผู้ให้บริการ ตลอดจนภาคีเครือข่าย ให้ใช้ศักยภาพของตัวเองและทีมงานอย่างเต็มกำลังในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กให้ได้ตามมาตรฐานสอดคล้องตามบริบท  เช่น การเสริมพลังในการนิเทศติดตาม การไปเยี่ยมหน้างาน  การประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กเพื่อการพัฒนา

หน่วยตัวชี้วัดอัตราต่อแสนประชากร
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100000
Operator<=
เกณฑ์เป้าหมายไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ประชากรกลุ่มเป้าหมายหญิงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน
ค่าเป้าหมาย17.00
Max Value17.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1. สถานบริการสาธารณสุขแจ้งข้อมูลการตายมารดาแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใน 24 ชั่วโมง

2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานการตายมารดาแก่ศูนย์อนามัยและกรมอนามัย

3. สถานบริการสาธารณสุขส่งแบบสอบสวนการตายมาดา (ก1หรือ CE) แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายใน 15 วัน

4. ศูนย์อนามัยรายงานการตายมารดา (รายงานการ Conference Case มารดาตายของ MCH board) ต่อกรมอนามัยภายใน 30 วัน

แหล่งข้อมูล

หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงใช่
ตัวชี้วัดระดับเขตใช่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดใช่
ตัวชี้วัดสำคัญใช่
ตัวชี้วัด Area Baseใช่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 1, 2, 3 และ 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

2560

อัตราส่วนการตายมารดา

อัตราส่วนการตายต่อการเกิดมีชีพแสนราย

23.3

24.6

26.6

18.4

เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2562:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

-

-

-

ไม่เกิน 17 ต่อ

การเกิดมีชีพแสนคน

 

 

 

 

ปี 2563:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

 

-

-

ไม่เกิน 17 ต่อ

การเกิดมีชีพแสนคน

 

 

 

 

ปี 2564:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

-

-

-

ไม่เกิน 15 ต่อ

การเกิดมีชีพแสนคน

วิธีการประเมินผล

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมาย 

เอกสารสนับสนุน

- แบบรายงานการตายมารดา CE, หรือแบบรายงาน ก1, หรือแบบสอบสวนการตายมารดา (อื่นๆ ถ้ามี)

- มาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ (Safe Mother hood and Baby  Friendly  hospital)

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1.พญ.พิมลพรรณ  ต่างวิวัฒน์  โทรศัพท์ 0 2590 4435   โทรศัพท์มือถือ 08 1292 3849                                              

2.นางนงลักษณ์  รุ่งทรัพย์สิน   โทรศัพท์ 0 2590 4425   โทรศัพท์มือถือ 08 4681 9667      

  โทรสาร 0 2590 4427       E-mail: noi_55@hotmail.com

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

สำนักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

นางวรรณชนก  ลิ้มจำรูญ                โทรศัพท์ 0 2590 4438   

โทรศัพท์มือถือ 08 6546 5561      โทรสาร 0 2590 4427      

E-mail: loogjun.ph@hotmail.com

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base-
Areabase Kpi Regioncode-
หมายเหตุ
Last Update2019-07-11 15:06:50
Download
ผลการดำเนินงาน >>